O Stowarzyszeniu

Wstęp

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest skupianie wszystkich osób zainteresowanych partnerstwem europejskim, w szczególności współpracą polsko-niemiecką w ramach partnerstwa miast Olkusz-Schwalbach am Taunus, i rozwijanie przyjaznych więzi pomiędzy społecznościami miast partnerskich.

Oprócz organizowania i wspierania bezpośrednich spotkań mieszkańców z różnych środowisk społecznych i grup wiekowych, ważne dla członków Stowarzyszenia są programy kulturalno-edukacyjne skierowane do młodzieży, przedstawicieli biznesu itp. oraz promowanie walorów turystycznych i kulturowo- historycznych Polski i Regionu. Swoje cele realizuje Stowarzyszenie we współpracy z instytucjami samorządowymi miast partnerskich, szkołami, parafiami oraz innymi stowarzyszeniami.

Wyciąg ze Statutu

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (w tym niepełnoletnia za zgodą rodziców), która:

  • zgłosi chęć przystąpienia do Stowarzyszenia
  • gotowa jest brać udział w realizacji jego celów poprzez zadeklarowanie swojego minimalnego zaangażowania określonego w deklaracji przyjęcia

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne wspierające materialnie działalność Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

  • składki członkowskie
  • dotacje
  • i dochody z ewentualnej działalności gospodarczej

Środki finansowe Stowarzyszenia służą jedynie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd Stowarzyszenia (2002-2008)

    1. Genowefa Eugenia Bugajska
    2. Jan Niemczyk
    3. Ewa Barzycka
    4. Marta Baran Szotek
    5. Marta Białowąs
    6. Kazimierz Bukowski
    7. Stanisław Jakubas
    8. Kazimierz Mączka